The Last 10 Days

at Masjid Pemuda Raheela

Malam 23

I'tikaf - Tarawih - Qiyamullail

• Tausiyah & Imam Tarawih: Ustadz Ahmad Qomarudin

• Imam Qiyamullail: Ibnu Hakim

Malam 24

I'tikaf - Tarawih - Qiyamullail

• Tausiyah Tarawih: Ustadz Ardiansyah, Lc.

• Imam Tarawih: Hilmi

• Imam Qiyamullail: Haidar

Malam 25

I'tikaf - Tarawih - Qiyamullail

• Tausiyah & Imam Tarawih: Syekh Thyazen

• Imam Qiyamullail: Ardyan Shaputra

Malam 26

I'tikaf - Tarawih - Qiyamullail

• Tausiyah & Imam Tarawih: Muhammad Vicry

• Imam Qiyamullail: Muhammad Vicry

Malam 27

I'tikaf - Tarawih - Qiyamullail

• Tausiyah & Imam Tarawih: Ustadz Abu Rabbani

• Imam Qiyamullail: Dimas Quran

Malam 28

I'tikaf - Tarawih - Qiyamullail

• Tausiyah Tarawih: Ustadz Ashlam

• Imam Tarawih: Hasby

• Imam Qiyamullail: Hasby & Imam Mubaarak

Malam 29

I'tikaf - Tarawih - Qiyamullail

• Tausiyah & Imam Tarawih: Dimas Quran

• Imam Qiyamullail: Muhammad Jahsy & Muhammad Nail

Malam 30

I'tikaf - Tarawih - Qiyamullail

• Tausiyah Tarawih: 

• Imam Tarawih: Imam Mubarok

• Imam Qiyamullail: Hilmi

catatan: Jadwal Imam pengisi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan